American Hamburger Restaurant "Star Burger"

2015
червень

American Hamburger Restaurant "Star Burger"

1-V Pavla Tychyny Avenue, Kyiv